Blog

Home  /  Bez kategorii   /  Konkurs wiosenny – regulamin

Konkurs wiosenny – regulamin

Regulamin Konkursu Wiosennego z dnia 21.03.2019 r.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Wiosennego (zwanym dalej “Konkursem”) jest Joanna Malinowska.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/joannamfoto/ (zwanej dalej “Fanpage”).

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

§ 3. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Nagrodą w Konkursie jest sesja fotograficzna indywidualna, dla pary, przyjaciół (maksymalnie dwie osoby) lub rodzinna (rodzice+dzieci lub same dzieci) do zrealizowania na terenie Warszawy. Czas trwania sesji to maksymalnie 100 minut. Zwycięzca Konkursu po zrealizowaniu sesji otrzyma minimum 10 ujęć w wersji elektronicznej w przypadku sesji indywidualnej oraz minimum 30 ujęć w przypadku sesji grupowej.
3. Zwycięzca może przekazać Nagrodę innej osobie, pod warunkiem zaakceptowania przez tę osobę warunków odbioru Nagrody.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/joannamfoto/
2. Konkurs trwa od dnia 21 marca 2019 do 28 marca 2019 do północy.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest
a) odpowiedź na pytanie konkursowe: “Jaki jest Twój sposób na przetrwanie zimy?”
b) polubienie postu konkursowego
c) polubienie Fanpage’a Organizatora Konkursu.
4. Odpowiedź może być pisemna, graficzna, audiowizualna lub mieszana.
5. Odpowiedź musi zostać umieszczona w komentarzu pod Postem Konkursowym.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego.
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest:
a) zgoda na publikację wizerunku wszystkich osób biorących udział w sesji w mediach społecznościowych oraz na stronie Organizatora.
b) odbiór Nagrody musi nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2019 roku. Po tym terminie Nagroda przepada.
10. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora https://joannamalinowska.pl/